Gemandateerde voorziening

Info voor hulpverleners.

Met de hervormingen van de Integrale Jeugdhulpverlening komt er nog een andere opdracht voor het Vertrouwenscentrum bij: nl. het mandaat om onderzoek te doen naar wat voortaan ‘maatschappelijke noodzaak’ genoemd wordt.
In wezen komt het er op neer dat het VKA binnen deze procedure zal onderzoeken of het noodzakelijk is dat er voor de aangemelde gezinnen (bijkomende) aanklampende hulp geïnstalleerd wordt, ook al blijken ouders of opvoedingsverantwoordelijken hier niet toe bereid. 
Deze procedure is er in eerste instantie voor hulpverleners die menen dat minderjarigen in onveiligheid verkeren op lichamelijk, psychisch en/of seksueel vlak, m.a.w. slachtoffer zijn van kindermishandeling en ouders deze bezorgdheid onvoldoende ernstig nemen.

De aanmelding is gebaseerd op een teambeslissing en de cliënten moeten op de hoogte zijn van deze aanmelding. De “procedure maatschappelijke noodzaak” moet ook aan een aantal vormelijke vereisten voldoen,
zoals de aanmelding via een “M-document”, de duur (65 werkdagen), enz... Dit is een vrij dwingende procedure die het VK het mandaat geeft, om bij gebrek aan medewerking of bij gebrek aan akkoord rond de voorgestelde hulpverlening,
deze situatie aan te melden bij het parket. Wanneer het gezin wel akkoord gaat met de voorgestelde hulp, heeft het VKA de mogelijkheid om dit verder op te volgen.  Dit kan vanuit een observerende of een interveniërende rol.

Voor het VKA blijft de ingangspoort kindermishandeling, daarnaast zijn er de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) die een gelijkaardige taak hebben ten aanzien van problematische leefsituaties.
Het is in eerste instantie aan de hulpverlener zelf om uit te maken of hij zich tot het VK richt omwille van kindermishandeling of naar het OCJ omwille van de problematische leefsituatie.

Beide gemandateerde voorzieningen hebben ook een belangrijke consult functie naar de hulpverleners.

 

Hulpverleners kunnen ook contact nemen met het VKA met een melding vanuit de procedure Maatschappelijke Noodzaak.